အရပ္သား ၄ ဦးအား ႏွိပ္စက္မႈဗြီဒီယုိ ၂၀၁၅ ခုက ျဖစ္ခဲ့ဟု တီအန္အယ္လ္ေအ ထုတ္ျပန္ | DVB