အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္သစ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ | DVB