ကၽြန္းစုၿမိဳ႕တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီ ၂ ခုက ေဒသခံမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ - DVB