ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႔ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြး - DVB