သူရဦးတင္ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအေပၚ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB