အင္းတေကာ္တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ လယ္သမား ခိုက္ရန္ျဖစ္၊ လယ္သမား ၁ ဦးေသဆုံး - DVB