၂၁ ရာစုပင္လုံနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ သုံးသပ္ခ်က္ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB