ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေပးသြင္းမႈ MPU စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ | DVB