သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ) - DVB