တုိက္ခုိက္လာသူကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိ ဗြီဒီယိုဖုိင္ ထြက္ေပၚ - DVB