ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမူေဘာင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အာဆီယံ သေဘာတူ - DVB