ဂ်ပန္ဧကရာဇ္အား နန္းစြန္႔ရန္ ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳ - DVB