ဒ႑ာရီလာ နတ္ဘီလူးအျဖစ္ ကုိးကြယ္ခံေနရသည့္ မ်က္လံုးတလံုးပါ ဆိတ္ကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB