ဘူးသီးေတာင္တြင္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္လူအုပ္စုက ရာအိမ္မႉးတဦးကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္ - DVB