မကၠဆီကုိတြင္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲၿပီး မီးခုိးလုံး အျမင့္ မီတာ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိရွိ (႐ုပ္သံ) - DVB