အိမ္ရာစီမံခ်က္ ေခ်းေငြကာလႏွင့္ လက္ငင္းေပးေငြ ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ညိႇႏိႈင္း - DVB