အင္အား ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ ဆႏၵျပမည့္အစီအစဥ္ ေနျပည္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာမတူ | DVB