၂၀၃၀ တြင္ ႏိုင္ငံတဝန္း အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားကို ႏုိင္လြန္ကတၱရာခင္းမည္ - DVB