ဝန္းသိုဘူတာတြင္ ရထားေပၚက ခုန္ဆင္းသည့္ အမ်ဳိးသား ရထားႀကိတ္ခံရ၍ ေသဆံုး - DVB