ခြဲစိတ္ခန္းတြင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်စ္သူနာ့စ္မေလး ထိုးႀကိတ္သတ္ပုတ္သည့္႐ုပ္သံ ပ်ံ႔ႏွံ႔ (႐ုပ္သံ) - DVB