မာ့ခ္ဇတ္ကာဘတ္ဂ္၏ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရခဲ့ခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ - DVB