စစ္ေတြႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕တြင္ သူရဦးတင္ဦးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ - DVB