မေလးရွားဆီးဂိမ္းတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၂ ဆု ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားအဖြဲ႔ - DVB