သထုံတြင္ မုန္တိုင္းေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB