လက္စတာကို ဂုိးဒါဇင္ဝက္သြင္းၿပီး စပါးစ္ အႏုိင္ယူ (႐ုပ္သံဟိုက္လုိက္) - DVB