အင္းေတာ္တြင္ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ႏြား ၁၅ ေကာင္ ဖမ္းမိ - DVB