၁၃ ပါတီကန္႔ကြက္စာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကညာ | DVB