ရပ္နားခုိင္းသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းကုိ ဆက္လက္တူးေဖာ္ေန - DVB