ရန္ပံုေငြ ၅ ဘီလ်ံကိစၥ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ - DVB