ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒစာတမ္း ထုတ္ျပန္ - DVB