အာဆီယံ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအစည္းအေဝး ျမန္မာကာခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB