ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ - DVB