ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရ စီမံဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးသစ္ ခန္႔အပ္ - DVB