အႏိုင္ရအမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းကိ််န္ (ဓာတ္ပံု) - DVB