တဲစုတ္ေလးထဲက ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္ၾကားေနရတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသ ပညာေရး - DVB