တကၠဆက္၊ အိုကလာဟိုးမားႏွင့္ ဝီလ္ကြန္ဆင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊ (႐ုပ္သံ) - DVB