ဆယ္လ္တာဗီဂုိကို ဂိုးျပတ္ႏုိင္ၿပီး ရီးရဲလ္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ေရာက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) - DVB