လိင္တူခ်စ္သူ မုန္းတီးမႈဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ - DVB