စင္ကာပူေရတပ္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစစ္သေဘၤာပါဝင္စစ္ေရးျပ (ဓာတ္ပံု) - DVB