တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ - ေဒါက္တာသိန္းလြင္ - DVB