ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာ ၂၀ ဦး အဖမ္းခံရ - DVB