ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကူညီေပးမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ | DVB