ေရေၾကာင္းႏွင့္ေလေၾကာင္းလူငယ္မ်ား အိႏိၵယ စစ္ေရယာဥ္ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာ - DVB