မေမြးဖြားခင္ ကေလးငယ္မ်ား မိခင္၏ထိေတြ႔မႈကို သိရွိေၾကာင္း သုေတသနအသစ္ကဆုိ (႐ုပ္သံ) - DVB