ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေသဆံုးခဲ့မႈ လူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ - DVB