အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေျမသယ္ယာဥ္တစီး မီးေလာင္ - DVB