အင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေက်ာင္းသူတဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ကုိ ဖမ္းဆီး - DVB