ခ်စ္သူေဟာင္းကို တမ္းတပံုေဖာ္ထားသည့္ မိုင္ေလးဆိုင္းရပ္စ္သီခ်င္းသစ္ ထုတ္လႊင့္ (႐ုပ္သံ) - DVB