ေကာ့ေသာင္းတြင္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို အမ်ဳိးသား ၂ ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ - DVB