ဆယ္လ္တာဗီဂုိကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္ျဖင့္ႏုိင္ၿပီး မန္ယူ ယူ႐ုိပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲတက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) - DVB